Phone/What's app: +972 59-844-4678

INDOLA-OLAPLEX KIT ( N3+N4+N5 ) + hair brush gift

INDOLA-OLAPLEX KIT ( N3+N4+N5 ) + hair brush gift

350.00 NIS

1- OLAPLEX NO.03 100 ML

2- OLAPLEX NO.04 250 ML

3- OLAPLEX NO.05 250 ML

4- FREE OLAPLEX BRUSH